Naša spoločnosť spracuváva informácie o zákazníkoch v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.
Odberateľ uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla spoločnosti Mezolift, s.r.o. alebo elektronicky na email web@mezolift.sk.
Osobné údaje odberateľov prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky, prípadne informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.
Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveroch spoločnosti WebHouse, s.r.o. Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti WebHouse, s.r.o. najdete tu. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť, alebo aktualizovať prostredníctvom e-mailu.

Mezolift, s.r.o. – Podmienky používania webovej stránky


1. PREVÁDZKOVATEĽ – Mezolift, s.r.o., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 225 835, DIČ: 2020196409, IČ DPH: SK2020196409 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

2. COOKIES – Pri použití webových stránok www.mezolift.sk nedochádza k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú analyzovanie aktivity užívateľa na webstránke), pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje.

3. BEZPEČNOSŤ STRÁNKY – Webstránka www.mezolift.sk používa pri pripojení užívateľa a prenose údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najnáročnejšími technickými štandardami.

4. KONTAKTNÉ ÚDAJE – Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok www.mezolift.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.


 1. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.
 2. Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
  • Meno a priezvisko [nevyhnutné]
  • E-mailová adresa [nevyhnutné]
  • Telefónne číslo [Dobrovoľné]
 3. SPRÁVNOSŤ – Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.
 4. TRVANIE SPRACOVANIA – Osobné údaje budú spracované iba na dobu nie viac ako 3 roky.
 5. ÚČEL – Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.

5. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY - Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.
Ako užívateľ máte najmä právo na základe emailovej žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi na e-mail web@mezolift.sk požiadať:


 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané
 2. prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich
 3. opravu vašich osobných údajov
 4. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne
 5. vymazanie Vašich osobných údajov, ak ste odvolali súhlas so spracúvaním
 6. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi

Rovnako máte právo písomne alebo e-mailom (na adresu alebo email web@mezolift.sk):


 1. odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná
 2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne

Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.
Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené právo a sloboda iných osôb.